Salgs- og leveringsbetingelser

Mindstore Media’s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting, samt support, herunder fotografisk materiale og anden form for digitale medieformer udarbejdet af Mindstore Media.

Indledning.

Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting, m.v. finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Mindstore Media CVR nr. 32597335 (i det følgende nævnt som Mindstore) i forbindelse hermed. Mindstore er berettiget til at lade de ydelser, der skal leveres, udføre af underleverandører.

Tegninger og beskrivelser.

Alle oplysninger om dimensioner, kapacitet, oppetid, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, tilbud, billedmaterialer, på hjemmesider, prislister m.m. er estimerede priser, hvorfor der kan forekomme afvigelser i forhold til den enkelte opgave/det enkelte projekt.

Priser.

Mindstore har til enhver tid ret til, at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste eller aftalte pris mellem parterne, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lockout, ændring af leverandør priser og andre forhold, som Mindstore ikke har kontrol over. Opgivne priser er ab Mindstores adresse, og er eksklusive moms, og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, licenser, arbejdslønninger og transportudgifter m.v.. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan derfor også reguleres, jf. fornævnte, for allerede indgåede aftaler.

Betaling.

Betaling skal erlægges inden for den på ordrebekræftelsens angivne dato. Betaling kan kun ske via bankoverførsel. Erlægger kunden ikke betaling i rette tid, er Mindstore berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2% pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra leveringstidpunktet og indtil betaling sker. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Mindstore vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002 med senere ændringer om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling. Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af Mindstores forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af, at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

Aftalens varighed.

Aftaler om udarbejdelse af hjemmeside, hosting og support fra Mindstore løber i 36 hele måneder efter at nærværende aftale er tiltrådt af kunden, og forlænges automatisk til en ny periode med 12 hele måneder medmindre denne forinden opsiges. Opsigelse af aftaler skal ske med et varsel på 90 dage til udgangen af den indeværende periode, og skal foretages af kunden ved anvendelse af anbefalet brev til Mindstore. Senest 14 dage før endt årsperiode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 12 hele måneder med tillæg af 5%, hvilket udgør en periodisk regulering.

Hjemmeside og hosting.

Efter kundens tiltrædelse af nærværende aftale påbegynder Mindstore udarbejdelse af hjemmeside til kunden ud fra drøftelser mellem parterne. Kunden tildeles et personligt log-in og kodeord til hjemmesiden via Mindstores system, således at kunden kan følge med i udvikling og opbygning af hjemmesiden. Hjemmesiden estimeres til at kunne færdiggøres på 45 dage. Kunden er pligtig til at ligge eget materiale i form af fx billeder, varemærker og tekst på hjemmesiden. Mindstore udarbejder som udgangspunkt kun det grafiske layout af hjemmesiden, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Opfylder kunden ikke pligten til at levere eget materialer, udarbejder Mindstore hjemmesiden efter eget skøn. Efter Mindstore har udarbejdet det grafiske layout, skal kunden inden 10 dage fra meddelelse herom give Mindstore besked, såfremt der ønskes foretaget mindre væsentlige rettelser uden at dette medfører ekstrabetaling. Hjemmesiden anses for godkendt ved fremsendelse heraf fra Mindstore og hostes herefter hos Mindstore. Hjemmesiden opsættes til at henvise til et af kunden valgt domænenavn, uden at Mindstore har rådgivet kunden omkring lovligheden heraf. Ønsker kunden at tilkøbe betalingssystem til hjemmesiden, skal kunden ligeledes godkendes, og har selv ansvaret for, at opfylde de af PBS opstillede betingelser for online handel via internettet. Mindstore garanterer ikke for funktionaliteten af betalingssystemer til hjemmesiden. Kunden er til enhver tid forpligtet til, at have valid backup af de data som kunden har uploadet til Mindstore, således at disse ikke kan kræves erstattet ved eventuelt nedbrud hos Mindstore. Mindstore garanterer ikke nogen maksimum oppetid på den udarbejdede hjemmeside.

Support.

Mindstore yder support vedrørende den udarbejdede hjemmeside, dog alene online via supportsystem eller mailsystem. Support online via supportsystem eller mailsystem, foretages uden beregning, men uden at der garanteres nogen support tid eller nogen oppetid. Alt anden support, herunder efterfølgende grafiske rettelser, og rettelser udenfor systemet faktureres til kunden efter gældende timepris for medgået tid.

Hemmeligholdelse.

Mindstore og kunden er forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden part, medmindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand eller ikke kan defineres som en erhvervshemmelig, jf. definitionen i Markedsføringslovens § 19. Parternes hemmeligholdelsesforpligtelser vedvarer efter, at andre dele af aftalen er ophørt.

Reklamationer og mangler.

I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er Mindstore ansvarlig for programmerings- eller opsætningsfejl, forudsat at kunden kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos Mindstore eller dennes ansatte eller underleverandører. Reklamationer er kun gyldige såfremt disse er fremsat via Mindstore online supportsystem eller mailsystem. Såfremt Mindstore er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er Mindstore berettiget til, efter eget valg, enten at omprogrammere eller ændre i opsætning, som viser sig mangelfulde. Kunden må ikke foretage mangeludbedring medmindre Mindstore skriftligt har godkendt manglerne, og godkendt måden hvorpå der skal foretages mangeludbedring. Kunden opfordres til, straks når det solgte er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal kunden skriftligt inden 5 hverdage, fra leveringen at regne, meddele Mindstore dette. Efter udløbet af 5-dages fristen kan manglen ikke påberåbes. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Mindstore forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger opstået ved udsædvanlig brug eller brug i strid med god IT-skik, mangelfuld sikkerhed hos kunden eller anvendelse i strid med Mindstores instruktioner, ændringer foretaget uden Mindstore skriftlige godkendelse, kundens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold udenfor Mindstores kontrol. Mindstore er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering fra Mindstore. Såfremt der ikke påvises nogen fejl eller mangel vil et servicegebyr på kr. 995,00 pr. påbegyndt time blive faktureret kunden.

Leveringstid.

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse som følge af strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, nedbrud på internet eller forsyningslinjer, eller årsager udenfor Mindstores kontrol, og leveringstiden vil påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da Mindstore har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra kunden. Såfremt kunden ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling. Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt berettiger dette dog ikke kunden til at hæve handlen helt eller delvis, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Mindstore, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og Mindstore herefter ikke har foretaget levering senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra kundens side. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

Ophavsret m.v.

Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er Mindstores ejendom, og må ikke uden Mindstores skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til arbejdsmodel, hvormed et arbejde kan udføres. Tegninger, beretninger og løsninger m.v., som Mindstore har udført til brug ved tilbud skal på forlangende returneres. Ophavsretten til de af Mindstores udarbejdede hjemmesider, grafikker, billeder m.v. tilhører Mindstore og kunden får alene en brugsret hertil så længe kontrakten er gældende mellem parterne. Kunden må således ikke anvende hjemmesiden i strid med Ophavsretsloven eller Markedsføringsloven, og har alene retten til det af kunden uploadet materiale som Mindstore ikke har udarbejdet. Ved aftalens ophør/udløb, er kunden uberettiget fortsat, at anvende grafisk materiale og andre medier af enhver art kan nævnes, der er udarbejdet af Mindstore, medmindre anden aftale er indgået mellem Mindstore og kunden. Uberettiget brug af grafisk materiale og andre medier af enhver art kan nævnes, i strid med Ophavsretsloven og Markedsføringsloven vil blive imødegået af fogedforbud og krav om godtgørelse for uretmæssig brug.

Produktinformation, rådgiveransvar.

Mindstore er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget – ikke for om varen er egnet til kundens brug. Ansvar herudover påtager Mindstore sig kun, hvis Mindstore har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til kunden i form af udarbejdelse af projektet/projektbeskrivelsen, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om, at det solgte er brugbart til et specielt angivet formål hos en kund, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt, at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Mindstore har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en umiddelbar vurdering. Mindstore påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som Mindstore besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. Mindstores rådgivning ydes på basis af Mindstores leverandøres opgivne data, og Mindstore dækker kun tab som følge af fejl i dette materiale, i det omfang Mindstores leverandører yder Mindstore erstatning herfor. Konstateres der fejl i den af Mindstore sammen med dennes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal kunden uden unødigt ophold, straks efter at kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette Mindstore. Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter Mindstore alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af Mindstores fejlagtige rådgivning på dette tidspunkt, kunden burde have underrettet Mindstore. Ved rettidig reklamation yder Mindstore kunden ny, vederlagsfri rådgivning. Mindstore hæfter aldrig for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Mindstores ansvar for tab, der er opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest et år efter, at leverance, hvortil rådgivning er knyttet, er overgivet til kunden.

Force majeure.

Mindstore er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindre eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos Mindstores underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, EDB-vira eller andre omstændigheder, som Mindstore ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Mindstore berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftale helt eller delvist.

Produktansvar.

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 261 af 20.marts 2007 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.

Tredjemands rettigheder.

Mindstore indestår ikke for lovligheden af det materiale som kunden uploader til Mindstore, og kunden er selv forpligtet at indhente samtykke fra rettighedshaver til anvendelse af eventuelt ophavsretligt, designretligt, varemærkeretligt, markedsføringsretligt eller andet beskyttet materiale. I tilfælde af at tredjemand rejser krav mod Mindstore for uberettiget anvendelse eller krænkelse af IP-rettigheder, er kunden forpligtiget til, at friholde Mindstore enhver henseende og uden begrænsning. Kunden erklærer at det uploadet materiale til enhver tid overholder eneretslovgivning, Persondataloven og Markedsføringsloven. Kunden erklærer også, at det uploadet materiale alene skal anvendes til lovlige formål i henhold til dansk ret, og erklærer at ville friholde Mindstore i enhver henseende og uden begrænsning såfremt der rejses krav mod Mindstore på baggrund af kundens uretmæssige eller ulovlige anvendelse af det uploadede materiale.

Lovvalg og værneting.

I tilfælde af uenighed mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i Aalborg som rette værneting. Mindstore kan kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Voldgiftretten skal have sæde i Aalborg kommune.

Øvrigt.

Mindstore kan til enhver tid frit overdrage nærværende aftale til en underleverandør eller anden samarbejdspartner uden samtykke fra kunden. Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være aftalt skriftligt for at være gyldige mellem Mindstore og kunden.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er kun gældende i det omgang parterne ikke har indgået anden skriftlig aftale om en opgave/et projekt. Såfremt der er indgået anden aftale mellem parterne, vil nærværende salgs- og leveringsbetingelse kun være gældende såfremt et eller flere af de i den anden aftale indgåede forhold strider imod gældende lovgivning.

Såfremt anden aftale er indgået, hvori der ikke er taget højde for et eller flere forhold, skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser anvendes som udfyldning. Ligeledes skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser anvendes til udfyldning i anden aftale mellem parterne i det omfang, der er uklarhed i aftaleteksten.

KONTAKT OS

61 66 99 04

Alle dage: 08-19

Skal der lægges mærke til dig?

billedetilbud_0033Og dit event? Det skal der da vist nok
VIP-fotos fra din event – 4.000, kr. + moms.
Og med journalist som dækker din begivenhed: 7.500 kr. + moms

 

Læs mere …

Vi producerer dit nyhedsbrev

emailmandXSmallNyhedsbrevet er blevet et af de mest effektive markedsførings-værktøjer af alle. Det virker simpelthen bare, når man henvender sig til sine kunder og fortæller dem om, hvad man kan tilbyde og hvorfor man gerne vil tilbyde netop dette produkt, service eller rådgivning.
Men, nyhedsbrevet skal være værd at læse. Ærlige budskaber, knivskarpe vinkler og interessant tekst, gode fotos og en lækker grafisk ramme: Dét er opskriften på et nyhedsbrev, der sælger.

Læs mere …

Vi bringer dig ud på de sociale media

billedetilbud_0035Mindstore Media kan tilbyde at tage dig ved hånden, hvis du og din virksomhed er på vej ud på de sociale medier.

Fra kr. 1.295,- + moms pr. medie.

Læs mere …

Mindstore VIDEO

Søg på siden

Kontakt Mindstore Media - for at høre mere om...

Tlf. 61 66 99 04 - Kontakt@mindstore.dk

Youtubeemailfacebooktwitter